Monitor Polski

M.P.2018.555

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 6 czerwca 2018 r.
o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, że:
1) w dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą C (2018) 2631 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10026 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce;
2) zmieniona treść Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.polskawschodnia.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
3) zmieniona treść Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jest stosowana od dnia 26 kwietnia 2018 r.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.