Monitor Polski

M.P.2018.654

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 czerwca 2018 r.
o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.poir.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) zmieniona treść Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest stosowana od dnia 3 maja 2018 r.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.