Zmiany w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1997.6.44

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 lutego 1997 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488) zarządzam, co następuje:
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 4 lutego 1997 r.:
-
odwołuję Pana Grzegorza Witolda KOŁODKĘ ze stanowisk Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów,
-
powołuję Pana Marka BELKĘ na stanowiska Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.