Monitor Polski

M.P.2016.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 171 § 3 w związku z § 1 pkt 1 oraz w związku z art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Sławomira Cilulko w Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
§  2. Powołuje się Jacka Malinowskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.