Zmiany w organizacji służby budownictwa wiejskiego i służby architektoniczno-budowlanej w prezydiach rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.69.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 308
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1957 r.
w sprawie zmian w organizacji służby budownictwa wiejskiego i służby architektoniczno-budowlanej w prezydiach rad narodowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Sprawy budownictwa wiejskiego prowadzone dotychczas przez inżyniera budownictwa wiejskiego w powiatowych zarządach rolnictwa, z wyjątkiem planowania i finansowania inwestycji, przechodzą do zakresu działania powiatowej służby architektoniczno-budowlanej.
1.
Sprawy techniczno-budowlane łącznie z technicznym nadzorem inwestorskim w zakresie prowadzonym dotychczas przez zarządy budownictwa wiejskiego prezydiów wojewódzkich rad narodowych przechodzą do zakresu działania wojewódzkich zarządów architektoniczno-budowlanych.
2.
Wojewódzkie zarządy rolnictwa zatrzymują natomiast pozostałe sprawy związane z przygotowaniem i obsługą inwestycji oraz kapitalnych remontów, będących w ich gestii, a w szczególności programowania, finansowania, zaopatrzenia w dokumentację prawną i projektowo-kosztorysową, a także sprawy zaopatrzenia materiałowego w odniesieniu do inwestycji i kapitalnych remontów, wykonywanych systemem gospodarczym.
1.
Przekształca się stanowisko pracy architekta powiatowego w prezydium powiatowej rady narodowej w powiatowy zarząd architektoniczno-budowlany.
2.
Do zakresu działania powiatowego zarządu architektoniczno-budowlanego należą w szczególności następujące sprawy:
1)
planowania przestrzennego i szczegółowej lokalizacji inwestycji;
2)
zatwierdzania projektów budowlanych;
3)
nadzoru budowlanego oraz nadzoru technicznego nad utrzymaniem budynków;
4)
instruktażu i pomocy technicznej w zakresie budownictwa spółdzielni produkcyjnych oraz zagród indywidualnych, a także produkcji i stosowania materiałów budowlanych ze źródeł miejscowych;
5)
pomocy w zakresie zaopatrzenia materiałowego i w zakresie uzyskiwania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym.
3.
Powiatowe i wojewódzkie zarządy architektoniczno-budowlane w zakresie pomocy technicznej dla budownictwa wiejskiego działają na podstawie wytycznych i instrukcji Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Do prowadzenia spraw wymienionych w § 2 prezydia wojewódzkich rad narodowych utworzą w ramach wojewódzkich zarządów architektoniczno-budowlanych działy budownictwa wiejskiego z głównym inżynierem na czele. Główny inżynier budownictwa wiejskiego jest zastępcą głównego architekta województwa.
Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uzupełni odpowiednio tabele stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
Zobowiązuje się Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury do ustalenia w porozumieniu z Ministrem Finansów i Prezesem Państwowej Komisji Płac zasad wynagradzania pracowników służby architektoniczno-budowlanej za czynności związane z wykonywaniem technicznego nadzoru nad inwestycjami.
Minister Rolnictwa wprowadzi odpowiednie zmiany w przepisach o organizacji wojewódzkich i powiatowych zarządów rolnictwa prezydiów rad narodowych.
1.
W związku z przejściem określonych w §§ 1 i 2 zadań wojewódzkich zarządów budownictwa wiejskiego i powiatowych zarządów rolnictwa do zakresu działania służby architektoniczno-budowlanej prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych dokonają przesunięcia odpowiedniej ilości etatów, przeznaczonych do wykonania tych zadań, wraz z funduszem płac według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Jednocześnie prezydia rad narodowych dokonają przesunięć odpowiedniej ilości środków lokomocji z zarządów rolnictwa do zarządów architektoniczno-budowlanych.
2.
Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych dokonają odpowiednich korekt w pozostałych pozycjach budżetowych, związanych z wykonaniem przekazanych zadań.
Pracownicy, którzy przeszli do pracy w terenowej służbie architektoniczno-budowlanej z komórek budownictwa wiejskiego, zatrzymują dotychczasowe uposażenie wraz z przysługującymi im prawami do czasu jednolitego uregulowania zasad wynagradzania pracowników terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
Wzorcową organizację wewnętrzną oraz wzorcowy zakres działania powiatowych i wojewódzkich zarządów architektoniczno-budowlanych określi Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministrem Rolnictwa.
1.
Prezydia powiatowych rad narodowych mogą za zgodą prezydiów wojewódzkich rad narodowych w drodze uchwały przekazywać powiatowym zarządom architektoniczno-budowlanym obsługę inwestycji własnych w zakresie technicznego nadzoru inwestycji.
2.
Uchwała o powierzeniu zarządom architektoniczno-budowlanym obsługi inwestycji w zakresie technicznego nadzoru inwestycji powinna przewidywać przesunięcie odpowiednich pracowników wraz z ich etatami z tych komórek organizacyjnych, które przekazują obsługę inwestycji.
Uchwała nie może spowodować zwiększenia kredytów budżetowych prezydiów rad narodowych.
Uchwała nie dotyczy prezydiów rad narodowych w miastach stanowiących powiaty.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.