Monitor Polski

M.P.1990.5.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 17 stycznia 1990 r.
w sprawie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfie składek za to ubezpieczenie.

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się:
1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo), stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 44, poz. 287 i z 1988 r. Nr 34, poz. 310), zatwierdzone uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r.,
2) zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym, stanowiącej załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, zatwierdzone uchwałą nr 19 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie przekraczające 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły według Głównego Urzędu Statystycznego,",

2) w § 14 w ust. 1 w pkt lit. b) wyrazy "udział własny w wysokości 20% szkody, nie więcej jednak niż 150.000 zł w mieniu przewożonym wynajętym lub własnym środkiem transportowym ubezpieczającego" zastępuje się wyrazami "udział własny w mieniu przewożonym wynajętym lub własnym środkiem transportowym ubezpieczającego w wysokości 20% szkody, nie więcej jednak niż równowartość 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły według Głównego Urzędu Statystycznego,",

3) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek rabunku przesyłki zawierającej złoto, srebro, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców nie może przekroczyć kwot określonych według zasad ustalonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych. Kwoty te (limity) wyznacza iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za ubiegły kwartał ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny i liczby "jednostek obliczeniowych" określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO).

W taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogólną sumę składki ustala się w zaokrągleniu do 100 zł. Najniższa składka z jednej polisy wynosi:

1) w ubezpieczeniu według polisy obrotowej lub generalnej - 20.000 zł,

2) w ubezpieczeniu według polisy jednostkowej - 5.000 zł.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W razie wzrostu cen wysokość składki minimalnej ulega zmianie stosownie do wskaźnika wzrostu cen.",

2) w § 4 wyrazy "81%" zastępuje się wyrazami "80%".