Monitor Polski

M.P.1952.A-99.1522

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 18 listopada 1952 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego zwija się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) Egzegezy Nowego Testamentu,
2) Historii Religii.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1952 r.