Monitor Polski

M.P.1952.A-73.1172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 sierpnia 1952 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach wprowadza się zmiany następujące:
1) z Wydziału Mechanicznego przenosi się na Wydział Górniczy katedrę elektrotechniki ogólnej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym;
2) na Wydziale Chemicznym – katedrę wody i ścieków wraz z połączonym z nią zakładem naukowym przemianowuje się na katedrę technologii wody i ścieków wraz z połączonym z nią zakładem naukowym.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1952 r.