Monitor Polski

M.P.1953.A-70.850

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 lipca 1953 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Łódzkiej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej wprowadza się zmiany następujące:
1) zwija się niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
a) technologii i przetwórstwa mięsnego,
b) technologii przetwórstwa owoców i warzyw;
2) tworzy się przy niżej wymienionych katedrach obok istniejących zakładów naukowych niżej podane zakłady:
a) przy katedrze cukrownictwa i technologii ogólnej środków spożywczych - zakład technologii krochmalu i syropu,
b) przy katedrze technologii fermentacji - zakład technologii ziół i aromatów.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1953 r.