§ 2. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. - M.P.1960.76.353 - OpenLEX

§ 2. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.76.353

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  2.
Tracą moc przepisy § 1 ust. 1 i 3 oraz § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitej wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414).