Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.76.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 12 sierpnia 1960 r.
w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 481 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji prac nad przeliczeniem podstaw kosztorysowania robót budowlano-montażowych na ceny 1960 r. oraz § 4 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitej wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jednolity cennik robót wiertniczych nr 1/CUG/60 jako powszechnie obowiązujący normatyw dla celów kosztorysowania i rozliczeń robót wiertniczych; cennik ten został wydany oddzielnie.
Tracą moc przepisy § 1 ust. 1 i 3 oraz § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitej wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.