Zmiana zasięgu działalności Prokuratury Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim i Prokuratury Powiatowej w Kępnie.

Monitor Polski

M.P.1972.3.15

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 15 grudnia 1971 r.
w sprawie zmiany zasięgu działalności Prokuratury Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim i Prokuratury Powiatowej w Kępnie.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) oraz § 1 ust. 3 i § 11 ust. 2 i 4 statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nadanego uchwałą Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 350), zarządza się, co następuje:
Obszar powiatu ostrzeszowskiego wyłącza się z zasięgu działalności Prokuratury Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim i włącza się do zasięgu działalności Prokuratury Powiatowej w Kępnie.
Tworzy się Rejon Zamiejscowy w Ostrzeszowie Prokuratury Powiatowej w Kępnie, obejmujący zasięgiem swej działalności powiat ostrzeszowski.
W dziale XIII wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 24, poz. 192), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 5 po wyrazach "w Kępnie" dodaje się po przecinku wyrazy "obejmująca również teren powiatu ostrzeszowskiego",
2)
w pkt 14 skreśla się wyrazy "oraz teren powiatu ostrzeszowskiego".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.