Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Monitor Polski

M.P.2018.462

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 11 maja 2018 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2 :

Wsparciem w ramach programu nie mogą zostać objęte uczelnie, w których:

1)
co najmniej:
a)
połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki albo
b)
2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;
2)
żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
3)
żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Program pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" został ustanowiony z dniem 30 stycznia 2018 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 25 stycznia 2018 r. (M.P. poz. 120).