Monitor Polski

M.P.2017.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 8 maja 2017 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" 2 :

Moduł "Dziedzictwo narodowe" obejmuje finansowanie przez okres:

1) 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
2) 3-5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Program pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" został ustanowiony z dniem 18 lipca 2016 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 15 lipca 2016 r. (M.P. poz. 674).