Monitor Polski

M.P.2016.1242

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 grudnia 2016 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Mobilność Plus"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 i 1933) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "Mobilność Plus" 2 :

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933).

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Program pod nazwą "Mobilność Plus" został ustanowiony z dniem 27 kwietnia 2012 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254).