Monitor Polski

M.P.2015.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 16 marca 2015 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 25 marca 2015 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" 2 :

W przypadku wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, który uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów przygotowania tego wniosku poniesionych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem jego złożenia.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 Program pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" został ustanowiony z dniem 28 maja 2014 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 27 maja 2014 r. (M.P. poz. 377).