Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach... - M.P.2016.1036 - OpenLEX

Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

Monitor Polski

M.P.2016.1036

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 października 2016 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" 2 :

W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Program pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" został ustanowiony z dniem 20 czerwca 2016 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 17 czerwca 2016 r. (M.P. poz. 535).