Monitor Polski

M.P.2015.524

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 49, poz. 526, z późn. zm.) w § 5 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 3 i 16;
2) w pkt 18 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) Biuro Administracyjno-Finansowe.".

§  2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.