Monitor Polski

M.P.1959.66.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się przepisy § 1 pkt 2 lit. f), g) i h) zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie (Monitor Polski Nr 98, poz. 574), których wykonanie zostało zawieszone przez § 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 1958 r. zmieniającego częściowo wykonanie zarządzenia z dnia 14 listopada 1957 r.
§  2.
1. Katedrę chorób wewnętrznych IV wraz z połączoną z nią kliniką przenosi się do Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
2. Katedry:
1) chirurgii IV wraz z połączoną z nią kliniką,
2) położnictwa i chorób kobiecych III wraz z połączoną z nią kliniką

działają nadal w Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1959 r.