Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Monitor Polski

M.P.2022.544

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 351 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych (M.P. z 2022 r. poz. 6) w § 3:
1)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie, po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

d) ministra właściwego do spraw klimatu,

e) ministra właściwego do spraw środowiska,

f) Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",

g) Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

h) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie",

i) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

j) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,

k) Prezesa Zarządu Energa OZE S.A.,

l) Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

m) Prezesa Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

n) Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.;";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j-n, stają się członkami Zespołu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.