Monitor Polski

M.P.2016.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r. (M.P. poz. 1030) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostali członkowie Zespołu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:

a) Ministra Cyfryzacji,

b) Ministra Edukacji Narodowej,

c) Ministra Finansów,

d) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

e) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

f) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

g) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

h) Ministra Rozwoju,

i) Ministra Skarbu Państwa,

j) Ministra Sportu i Turystyki,

k) Ministra Sprawiedliwości,

l) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

m) Ministra Spraw Zagranicznych,

n) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.