Monitor Polski

M.P.2016.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M.P. poz. 731) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Minister - Członek Rady Ministrów Beata Kempa;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016;

3) pozostali członkowie:

a) po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Finansów,

– Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Zdrowia,

b) Minister - Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński, Koordynator Służb Specjalnych,

c) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

d) wojewoda małopolski;

4) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.