Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Monitor Polski

M.P.2015.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M.P. poz. 280) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Finansów,

– Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Zdrowia,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.