Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska.

Monitor Polski

M.P.2018.490

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. poz. 423) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) członkowie:

– minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

– minister właściwy do spraw finansów publicznych,

– minister właściwy do spraw gospodarki,

– minister właściwy do spraw informatyzacji,

– Minister Obrony Narodowej,

– minister właściwy do spraw wewnętrznych,

– minister właściwy do spraw zdrowia,

lub osoby przez nich wyznaczone, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.