Monitor Polski

M.P.2015.653

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 oraz z 2014 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 114, poz. 1152 oraz z 2013 r. poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów w wysokości od 20 do 30% wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach zastępców dyrektorów w wysokości od 15 do 20% wynagrodzenia zasadniczego;";

2) w tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik do zarządzenia, lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeKategoria zaszeregowaniaMiesięczne wynagrodzenie zasadnicze
wykształcenieliczba lat

pracy

1dyrektorwyższe magisterskie7X8000-11 500
doradca Prezydenta, rzecznik prasowy Prezydenta9000-11 500
2zastępca dyrektora, doradca Szefa Kancelariiwyższe magisterskie7IX7500-10 500
główny księgowywyższe magisterskie ekonomiczne
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.