Zmiana zarządzenia w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.

Monitor Polski

M.P.2022.1275

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 419
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. poz. 1215) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W latach 2023-2025 centralny zamawiający realizuje postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, C2.1.2 "Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne" - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia w ramach Komponentu C "Transformacja cyfrowa".

4. Centralny zamawiający w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3:

1) przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia;

2) zawiera umowy ramowe;

3) zawiera i realizuje umowy wykonawcze i przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o ich wykonaniu.";

2)
w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wynagrodzenie za postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3, wynosi 0,3% ceny brutto umów wykonawczych.";

3)
po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3, przepisów § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i 2, § 8, § 10, § 11 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, § 12, § 13 ust. 1-3 i 5-8, § 15-19 oraz § 20 ust. 2-6 nie stosuje się.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.