Monitor Polski

M.P.2018.395

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

Na podstawie art. 15a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. poz. 832) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, DLA KTÓRYCH CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ JEST CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCYM

1) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

2) Ministerstwo Cyfryzacji;

3) Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) Ministerstwo Energii;

5) Ministerstwo Finansów;

6) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

7) Ministerstwo Infrastruktury;

8) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;

9) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

11) Ministerstwo Obrony Narodowej;

12) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;

13) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

14) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

15) Ministerstwo Sportu i Turystyki;

16) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

17) Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

18) Ministerstwo Sprawiedliwości;

19) Ministerstwo Środowiska;

20) Ministerstwo Zdrowia;

21) Rządowe Centrum Legislacji;

22) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

23) Urząd Komunikacji Elektronicznej;

24) Urząd Lotnictwa Cywilnego;

25) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

26) Urząd do Spraw Cudzoziemców;

27) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

28) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

29) Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

30) Urząd Regulacji Energetyki;

31) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

32) Urząd Transportu Kolejowego;

33) Urząd Zamówień Publicznych;

34) Wyższy Urząd Górniczy;

35) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych;

36) Państwowa Agencja Atomistyki;

37) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych;

38) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta;

39) Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

40) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

41) Główny Inspektorat Sanitarny;

42) Główny Inspektorat Farmaceutyczny;

43) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

44) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

45) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

46) Główny Inspektorat Weterynarii;

47) Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

48) Główny Urząd Miar;

49) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;

50) Główny Urząd Statystyczny;

51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego;

52) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

53) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

54) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;

55) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy;

56) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie;

57) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;

58) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;

59) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;

60) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;

61) Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu;

62) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie;

63) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku;

64) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;

65) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;

66) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach;

67) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;

68) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;

69) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.