Monitor Polski

M.P.2019.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63 i 624) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przewodniczący - Minister Przedsiębiorczości i Technologii;

2) członkowie:

a) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c) Minister Inwestycji i Rozwoju,

d) Minister Finansów,

e) Minister Cyfryzacji,

f) Minister Zdrowia,

g) Minister Edukacji Narodowej,

h) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę Rady zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.