Monitor Polski

M.P.2016.624

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

"g) Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

h) Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.