Monitor Polski

M.P.2018.492

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej (M.P. poz. 229 oraz z 2017 r. poz. 1037) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

b) minister właściwy do spraw rolnictwa,

c) minister właściwy do spraw rybołówstwa;

3) członkowie:

a) minister właściwy do spraw administracji publicznej,

b) minister właściwy do spraw energii,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) minister właściwy do spraw gospodarki,

e) minister właściwy do spraw informatyzacji,

f) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

g) minister właściwy do spraw nauki,

h) Minister Obrony Narodowej,

i) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

j) minister właściwy do spraw pracy,

k) Minister Sprawiedliwości,

l) minister właściwy do spraw środowiska,

m) minister właściwy do spraw transportu,

n) minister właściwy do spraw turystyki,

o) minister właściwy do spraw zdrowia,

p) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

q) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

r) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

s) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Koszty obsługi Zespołu pokrywane są z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.