Monitor Polski

M.P.2017.1037

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej (M.P. poz. 229) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Minister Rozwoju i Finansów;",

b) w pkt 3 uchyla się lit. d;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Koszty obsługi Zespołu pokrywane są z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.