Monitor Polski

M.P.2016.636

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2016 r.
§  1. W zarządzeniu nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020" (M.P. poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) zastępca przewodniczącego - minister właściwy do spraw finansów publicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) członkowie:

a) Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) minister właściwy do spraw informatyzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji,

c) minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki,

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

e) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

f) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,

g) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

h) Szef Służby Celnej albo jego zastępca,

i) Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

j) Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,

k) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,

l) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca,

m) Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej;

4) sekretarz - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.".