Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2020.753

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 131
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" (M.P. poz. 293) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.";

2)
§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.