Monitor Polski

M.P.2018.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego (M.P. poz. 1252) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnikiem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.",

b) uchyla się ust. 3;
2) § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia urząd obsługujący Ministra Inwestycji i Rozwoju.

§ 6. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.