Monitor Polski

M.P.2019.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 262 i 498) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie więcej niż trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów, którymi są Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wyznaczeni przez niego sekretarze stanu lub podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.