Monitor Polski

M.P.2019.498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów;";

2) w § 4 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych" zastępuje się wyrazami "Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.