Monitor Polski

M.P.2019.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 442 i 754) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) stymulowanie podnoszenia poziomu zarządzania i ujednolicania metod zarządzania portfelem projektów strategicznych w centralnych organach administracji rządowej, w szczególności przez określanie wytycznych w zakresie podejścia projektowego oraz metodyk zarządzania portfelem projektów strategicznych.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego w urzędzie, którym kierują.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.