Monitor Polski

M.P.2018.754

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 442) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozostali członkowie Rady:

a) Minister Cyfryzacji,

b) Minister Edukacji Narodowej,

c) Minister Energii,

d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Minister Infrastruktury,

f) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h) Minister Obrony Narodowej,

i) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k) Minister Sportu i Turystyki,

l) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

m) Minister Spraw Zagranicznych,

n) Minister Sprawiedliwości,

o) Minister Środowiska,

p) Minister Zdrowia;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.