Monitor Polski

M.P.2017.461

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2013 r. poz. 902) w § 3:
1) w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozostali członkowie po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

b) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

c) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

d) ministra właściwego do spraw energii,

e) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

f) ministra właściwego do spraw gospodarki,

g) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin,

h) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

i) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

j) ministra właściwego do spraw łączności,

k) ministra właściwego do spraw nauki,

l) ministra właściwego do spraw pracy,

m) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

n) ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

o) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

p) ministra właściwego do spraw środowiska,

q) ministra właściwego do spraw transportu,

r) ministra właściwego do spraw turystyki,

s) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

t) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

u) ministra właściwego do spraw zdrowia,

v) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

w) Ministra Obrony Narodowej;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego zastępca dyrektora komórki organizacyjnej odpowiadającej za sprawy polityki morskiej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej";

2) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku kierowania przez jednego ministra kilkoma działami administracji rządowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyznacza on do składu Zespołu tylko jednego przedstawiciela.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.