Monitor Polski

M.P.2015.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego (M.P. poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów dodatkowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do 31 marca 2015 r.";

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów dodatkowego sprawozdania, o którym mowa w § 10a.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.