Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel".

Monitor Polski

M.P.2016.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel" (M.P. poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) rozwój i utrzymanie "Portalu obywatel.gov.pl", w tym przygotowanie do rozszerzenia o serwis informacyjny Rady Ministrów integrujący strony internetowe ministerstw,";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz go reprezentujący;

2) wiceprzewodniczący - Szef Służby Cywilnej;

3) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo zajmującym stanowisko dyrektora generalnego, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu, wyznaczony przez przewodniczącego, pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

4)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.