Monitor Polski

M.P.2015.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/14
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 24 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury (M.P. z 2011 r. Nr 24, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Użyte w przepisach zarządzenia skróty oznaczają:

1) k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);

2) k.p.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.);

3) k.k.s. - ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.);

4) k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.);

5) k.p.w. - ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Organizację ochrony informacji niejawnych oraz organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnych regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21), a także wydane na jej podstawie akty wykonawcze, z zastrzeżeniem § 57-62.";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W oddziałach i wydziałach wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury mogą być wyodrębnione części sekretariatu.";

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wyodrębniono części sekretariatu w oddziałach i wydziałach, podlegają one - w zakresie obsługi administracyjnej prowadzonych spraw - szefom oddziałów i wydziałów lub naczelnikom wydziałów, a w pozostałym zakresie zgodnie z ust. 1.";

5) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 3;
6) w § 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wykonywanie czynności związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.);";

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy wykonują zadania zgodnie z podziałem czynności, określonym w zarządzeniu wydanym w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2013 r. poz. 990 oraz z 2014 r. poz. 377).";

8) w § 19 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W postępowaniach, które zawieszono na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1801), sekretariat - wykonując zarządzenie prokuratora - ustala datę uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie przeciwko pozostałym sprawcom i niezwłocznie przedkłada prokuratorowi akta zawieszonego postępowania.

5. W razie zawieszenia postępowania na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), sekretariat ustala datę zakończenia leczenia, a następnie wykonuje czynności wskazane w ust. 4.";

9) w § 31 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) na postanowieniu prokuratora o: zastosowaniu środka zapobiegawczego, uchyleniu tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych, poszukiwaniu podejrzanego listem gończym i odwołaniu listu gończego, zabezpieczeniu majątkowym, zatrzymaniu rzeczy, przeszukaniu, żądaniu wydania rzeczy, przyznaniu należności świadkom i biegłym, zatrzymaniu prawa jazdy;

2) na zarządzeniu prokuratora o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną, nakazach doprowadzenia, wydania i zwolnienia osoby tymczasowo aresztowanej oraz piśmie dotyczącym przekazania tymczasowo aresztowanych do dyspozycji sądu lub właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury, przekazania ścigania za granicę i na wniosku o zagraniczną pomoc prawną, na uwierzytelnionym dokumencie wydawanym stronom procesowym oraz na wydanym liście gończym;";

10) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nakazy zwolnienia przekazuje się do aresztu śledczego lub zakładu karnego, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 1153).";

11) § 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. Przekazywanie akt i dokumentów pomiędzy oddziałami i wydziałami, w których funkcjonują części sekretariatu, oraz pomiędzy innymi wydzielonymi komórkami organizacyjnymi - odpowiednio w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, wojskowych prokuraturach okręgowych i wojskowych prokuraturach garnizonowych, odbywa się za pokwitowaniem w książce doręczeń.";

12) w § 45 w ust. 1 w pkt 2 lit. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "Drz/p" - gdy zabezpieczono przedmioty stanowiące poręczenie majątkowe oraz dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymano paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy albo gdy utrwalono obraz lub dźwięk z czynności procesowej z użyciem nośników informacji,";

13) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sekretariacie przechowuje się w szczególności zbiór: aktualnie obowiązujących zarządzeń, wewnętrznych rozkazów, decyzji, pism okólnych, wytycznych, poleceń i instrukcji. Zbiór może być prowadzony w formie elektronicznej.";

14) w § 57:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do jawnych akt spraw karnych nie dołącza się dokumentów niejawnych.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumenty niejawne właściwa kancelaria tajna przechowuje oddzielnie dla każdej sprawy karnej, zakładając tom niejawny z zastosowaniem zasad, o których mowa w § 41 i § 42 ust. 3. Na tytułowej stronie każdego dokumentu wpisuje się sygnaturę sprawy oraz pozycję dziennika korespondencji.";

15) w § 63:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 4 i 5,
b) w ust. 3:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) repertorium pomocy prawnej (Cp.);";

16) w § 66 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. Wszelkie stałe wpisy w repertorium i rejestrze powinny być staranne, czytelne oraz wykonane kolorem czarnym. Skreśleń dokonuje się kolorem czerwonym.

3. Wpis omyłkowy sprawy przekreśla się, nie zmieniając liczb porządkowych dalszych wpisów. W rubryce "uwagi" podaje się przyczynę skreślenia, miejsce zarejestrowania sprawy lub adnotację, komu ją przekazano, oraz czytelny podpis osoby dokonującej skreślenia. W takim przypadku wpisu nie uwzględnia się w sprawozdaniach statystycznych w danym roku kalendarzowym.

4. Wpis omyłkowy lub nieaktualny należy przekreślić i wpisać poprawne dane. Czynność należy odnotować w rubryce "uwagi", umieszczając numer rubryki, w której dokonano skreślenia, datę tej czynności oraz czytelny podpis osoby dokonującej skreślenia.

5. Wszelkie skreślenia nie mogą utrudniać odczytania pierwotnych wpisów. Wpisy nie mogą być zaklejane, wycierane lub usuwane w inny sposób.";

17) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpis do urządzenia ewidencyjnego powinien obejmować wszystkie rubryki, których wypełnienie jest możliwe na podstawie otrzymanego dokumentu lub akt. Dalszych adnotacji dokonuje się w toku dalszego postępowania. Podanie sekretariatowi niezbędnych danych ze spraw pozostających w biegu należy do obowiązków prokuratora.";

18) w § 112 uchyla się ust. 6 i 7;
19) § 143 otrzymuje brzmienie:

"§ 143. Sposób, tryb i termin wypełnienia formularzy sprawozdawczych, o których mowa w § 141 ust. 1, określane są zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).";

20) § 144 otrzymuje brzmienie:

"§ 144. Przy prowadzeniu bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, a także przepisy resortowej sieci bibliotecznej.";

21) w części III tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Organizacja archiwów wyodrębnionych";

22) w § 148 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, określają słownie i cyfrowo hasła klasyfikacyjne wszystkich rodzajów spraw prowadzonych w prokuraturach oraz ich kwalifikacje do kategorii materiałów archiwalnych lub dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) oraz wydanych na jej podstawie zarządzeń Ministra Obrony Narodowej.";

23) § 151 otrzymuje brzmienie:

"§ 151. Dokumentację powstającą w wyniku działalności prokuratur przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach wyodrębnionych.";

24) w § 176:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161).",

b) uchyla się ust. 6;
25) § 182 otrzymuje brzmienie:

"§ 182. Szczegółowe zasady postępowania przy przekazywaniu akt i brakowaniu akt określają przepisy zarządzenia nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 368).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.