Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego. - M.P.2022.695 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Monitor Polski

M.P.2022.695

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 204
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 1018) w załączniku do zarządzenia w § 3:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów;

3) Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa;

4) Departament Obsługi Prawnej;

5) Departament Personelu i Przepisów;

6) Departament Planowania i Nadzoru;

7) Departament Przewozów Pasażerskich;

8) Departament Regulacji Rynku;

9) Departament Techniki i Wyrobów;

10) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Teleinformatyki.";

2)
w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) w Szczecinie.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika do zarządzenia zmienianego w § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.