Monitor Polski

M.P.2017.1064

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (M.P. z 2015 r. poz. 1093) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) gabinet - do realizacji zadań z zakresu obsługi Prezesa Urzędu oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Prezesa Urzędu;",

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) samodzielne stanowisko - do realizacji zadań w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pracami komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje wyznaczony przez Prezesa Urzędu pracownik tej komórki.",

c) uchyla się ust. 4;
2) w § 4:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) Biuro Dyrektora Generalnego;",

b) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli;",

c) uchyla się pkt 21-23.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.