Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Monitor Polski

M.P.2016.891

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. poz. 971) w załączniku w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:

1) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;

2) Departament Rynku Paliw Gazowych;

3) Departament Rynku Paliw Ciekłych;

4) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;

5) Departament Źródeł Odnawialnych;

6) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;

7) Departament Komunikacji Społecznej;

8) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;

9) Biuro Dyrektora Generalnego;

10) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.