Monitor Polski

M.P.2018.659

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2018 r. poz. 208) w załączniku w § 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 1 a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Biuro Prasowe;";

2) pkt 8a otrzymuje brzmienie:

"8a) Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów;";

3) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Departament Laboratoriów;";

4) uchyla się pkt 15-22.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.