Monitor Polski

M.P.2017.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2015 r. poz. 716) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Biuro Budżetu i Administracji;",

c) uchyla się pkt 12,
d) uchyla się pkt 23;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Prezes może tworzyć w Centrali Urzędu, na czas określony lub nieokreślony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali i delegatur Urzędu, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.