Monitor Polski

M.P.2016.1205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2014 r. poz. 583 oraz z 2015 r. poz. 1264) w załączniku w § 4 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Spraw Międzynarodowych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.