Monitor Polski

M.P.2015.1264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2014 r. poz. 583) w załączniku w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie z jednostkami terenowymi w Świdniku i Mielcu - dla województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.