Monitor Polski

M.P.2018.1006

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685 i 1075) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 103) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Bankowego - obejmujący:

a) Departament Licencji Bankowych,

b) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej,

c) Departament Bankowości Spółdzielczej,

d) Departament Inspekcji Bankowych,

e) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych;

2) Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym - obejmujący:

a) Departament Firm Inwestycyjnych,

b) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych,

c) Departament Spółek Publicznych,

d) Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu;

3) Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym - obejmujący:

a) Departament Licencji Ubezpieczeniowych,

b) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk,

c) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

4) Pion Analiz - obejmujący:

a) Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą,

b) Departament Innowacji Finansowych FinTech;

5) Pion Prawno-Sankcyjny - obejmujący:

a) Departament Prawny,

b) Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych;

6) Pion Wsparcia - obejmujący:

a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

b) Departament Komunikacji Społecznej,

c) Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;

7) Gabinet Komisji;

8) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

9) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.";

2) w § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, kierują dyrektorzy zarządzający.

2. Piony, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, Gabinet Komisji oraz Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, określić zakres bezpośredniej podległości Zastępcom Przewodniczącego Komisji pionów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej oraz komórek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 3 ust. 2.

4. W przypadku gdy w pionach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, nie powołano dyrektora zarządzającego, pionem kieruje bezpośrednio Zastępca Przewodniczącego Komisji, któremu dany pion bezpośrednio podlega na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, a jeżeli takiej podległości nie określono - Przewodniczący Komisji".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.